Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

‘Compleet trouwen door Christa’| IBAN: NL46 INGB 0705 3455 56 t.n.v. C.A.H. Schooltink-Brinkman’ te Dieren | KVK nr.: 66338379 | btw nr.: 1621.83.148 B01.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Compleet trouwen door Christa’.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘Compleet trouwen door Christa’ de Buitengewone ambtenaar burgerlijke stand die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie;
 • Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘Compleet trouwen door Christa’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
 • Overeenkomst: elke aanbieding van ‘Compleet trouwen door Christa’, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Compleet trouwen door Christa’ en door deze laatste aanvaard;
 • Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Compleet trouwen door Christa’ en cliënt verrichte werkzaamheden door ‘Compleet trouwen door Christa’;
 • Verhuur trouwauto: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Compleet trouwen door Christa’ en cliënt van het trouw rijden door ‘Compleet trouwen door Christa’.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Compleet trouwen door Christa’ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door ‘Compleet trouwen door Christa’ opgemaakte overeenkomst.

Honorering en betaling

De door ‘Compleet trouwen door Christa’ gedane prijsopgave is inclusief btw, exclusief eendaagse benoeming in trouwgemeente. Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt ‘Compleet trouwen door Christa’ een factuur toe. Van dit bedrag wordt 20% aanbetaald. Dit bedrag staat in de factuur apart vermeld. ‘Compleet trouwen door Christa’ reserveert na deze betaling definitief de datum in de agenda. Alle betalingen dienen minimaal vijf werkdagen voor de (trouw)ceremonie te worden gestort op de door ‘Compleet trouwen door Christa’ aangewezen bankrekening. Cliënt is aan ‘Compleet trouwen door Christa’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Compleet trouwen door Christa’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Compleet trouwen door Christa’ de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte ‘Compleet trouwen door Christa’ en calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Compleet trouwen door Christa’ haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld: staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door ‘Compleet trouwen door Christa’ uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt.

Aansprakelijkheid

‘Compleet trouwen door Christa’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Compleet trouwen door Christa’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Compleet trouwen door Christa’. De door ‘Compleet trouwen door Christa’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Compleet trouwen door Christa’ en cliënt (inclusief btw).

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Compleet trouwen door Christa’ de volgende kosten in rekening:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 25% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

 • De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van;
 • Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;
 • Overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘Compleet trouwen door Christa’.

Algemene Voorwaarden – ‘Compleet trouwen door Christa’. Voor overeenkomsten gesloten ‘Compleet trouwen door Christa’ is het Nederlands recht van toepassing.

Dieren, 8 januari 2017.

Bel direct!